นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทย

นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทย

นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทย การทำอาชีพเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก เก็บเกี่ยว ราคาผลผลิต รวมถึงภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรูพืช เพราะเกษตรกรเข้าไม่ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมเกษตร คือองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และห่วงโซ่อุปทาน โดยการแบบบูรณาการวิถีเกษตรเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้การเกษตรสามารถขยายตัวได้กว้างขึ้น

วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนบางประการของวิถีอุตสาหกรรมในเมืองหลัก ที่ไม่ใช่วิถีที่ยั่งยืนอีกต่อไป ดังนั้นนโยบายทางการเกษตร จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ โดยนำนวัตกรรม ทางการเกษตร มาใช้เป็นกลไกของการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพราะเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาชนบทและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การ วิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การทำเกษตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

โรงเรือนเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีขนาดเล็กสำหรับชุมชน และ Farmbook.co นักวางแผนการเพาะปลูกมือโปร เป็นอีก 2 นวัตกรรมใหม่

ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หวังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้หลุดพ้นจากวัฏจักรเดิม ร่วมมือกับ บริษัท เอแอนด์จี ออร์แกนิก จำกัด คิดสร้าง โรงเรือนเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีขนาดเล็กสำหรับชุมชน ให้เกษตรกรสร้างรายได้ในช่วงว่างเว้นจากทำนา

การพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ จะส่งผลกระทบไปยังเกษตรกร และประชากรทุกคน เพราะการใช้ นวัตกรรมเกษตร เป็นปัจจัยในการเพิ่มขีดแข่งขัน และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมาก  ดังนั้น นวัตกรรม ทางการเกษตร ไม่เพียง แต่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญในการเติบโตและการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นคำถามสำคัญที่รอคำตอบ

ใช้เทคนิคการคัดชุดตาดอกที่สมบูรณ์แค่ 2 ชุด และกระตุ้นตาดอกก่อนเข้าสู่กระบวนการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี ภายในโรงเรือนประกอบด้วยระบบควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง เพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผลจากการนำร่องใช้กับเกษตรกรใน จ.พิจิตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอว์เบอร์รี สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เพิ่มถึง 2 เท่าตัว

พร้อมกับสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเกษตรกรรายย่อย Farmbook.co นักวางแผนการเพาะปลูกมือโปรสำหรับเกษตรกร

นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทย

ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งสภาพอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการโรค/แมลงศัตรูพืช การนำเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล การตรวจสอบคุณภาพดิน และระบบการให้น้ำ ส่งผลช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ตรวจสอบและติดตามกระบวนการเพาะปลูกได้ทุกขั้นตอน

นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทย ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทางการเกษตรนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเน้นกิจกรรมที่เกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อที่การพัฒนา วิจัย ต่างๆ จะได้ถูกนำไปใช้โดยเกษตรกรอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของนวัตกรรมที่จะนำมาใช้อีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อมี นวัตกรรมใหม่ๆ ทุกภาคส่วนจะมั่งเน้นในการลงพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรในท้องที่ได้รู้จักและทดลองใช้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธี วิจัย นวัตกรรม ในแบบปฏิบัติจริงกันเลย เพื่อทดสอบว่า เทคโนโลยีทางการเกษตรที่พัฒนามาแล้วนั้น สามารถใช้งานและเกิดประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ช่วยเหลือเกษตรได้หรือไม่ และที่สำคัญที่สุดคือ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมเกษตรได้มากน้อยเพียงไร

หลังจากการทดสอบโดยให้เกษตรกรได้นำไปทดลองใช้จริงแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาสู่มือเกษตรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  แม้ว่าเกษตรกรจะยังไม่คุ้นชินในการใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ช่วงเริ่มต้น  แต่ท้ายที่สุดเมื่อนำนวัตกรรมเกษตรไปใช้ จะก่อให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้นและเกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

มื่อเรานำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตรมาใช้อย่างกว้างขวาง สิ่งที่จะส่งผลกระทบตามมาในวงกว้างระดับโลก คือ ความมั่นคงทางอาหาร เพราะเกษตรกรรมนั้นคืออุตสาหกรรมหลักในการผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมง การปศุสัตว์  การเพาะปลูกข้าวหรือธัญพืช รวมทั้งสมุนไพร หรือรวมไปถึงการปลูกปาล์มและพืชสวน พืชไร่ ซึ่งคือไม้ผล ไม้ใบที่เราใช้เป็นอาหารละยารักษาโรคทั้งสิ้น

การทำปศุสัตว์ในบ้านเราที่ผ่านมานั้น มักจะพบปัญหาหลายประการในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูสัตว์ เพื่อใช้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงประสบภาวะขาดทุน แต่ด้วยการ วิจัย นวัตกรรม ต่างๆ ที่เกิดขึ้น กลับพลิกฟื้นการทำเกษตร ด้วย นวัตกรรมเกษตร ต่างๆ เช่น การผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์แบบใหม่ หรือนวัตกรรมการผสมพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ จนได้หน่วยผลิตและพันธุกรรมต่างๆ ที่สร้างผลผลิตได้สูงกว่าวิธีธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็น นวัตกรรม ทางการเกษตร ที่ประโยชน์ได้อย่างเด่นชัดที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าทางการเกษตร วางรากฐานด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน

อีกหนึ่งประเด็น นวัตกรรมทางการเกษตร ที่เราจะเลยและไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ อากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “โดรน” ที่ถูกนำมาใช้ในการ วิจัย นวัตกรรม หลายบทบาทในประเทศไทย ทั้งด้านการใช้เป็นเครื่องมือในการพ่นปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ที่ทำให้เกษตรกรไม่ต้องสัมผัสกับละอองพิษของยาฆ่าแมลง และยังสามารถทำงานได้รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นการเพาะปลูกได้กว้างขวาง รวมถึงประโยชน์ในการจัดทำแผนที่การเพาะปลูกในเชิงเกษตร ที่เกษตรกรไทยเราหลายครัวเรือน ได้ลงทุนซื้อไว้ เพื่อใช้การเกษตรของตนเอง รวมถึงให้เครือข่ายเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทุกปะเทศทั่วโลกจึงต้องให้ความสำคัญกับ นวัตกรรมเกษตร เพื่อความมั่นคงของมวลมนุษยชาติ และในอนาคตเราอาจจะเห็นเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ทำงานหลังจอคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรในระดับที่สูงออสู่ตลาด ซึ่งจะเป็นคนละภาพกับนิยายรักโบราณที่เกษตรกรต้องอยู่ในฟาร์มที่เรายังติดตากันอยู่  เพราะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นพื้นฐานที่ยั่งยืนที่จำทำเครือข่ายเกษตรกร และชุทมชนทุกชุมชนยกระดับทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน

อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวการเกษตร2020 , epicwin “บาร์ซา” เร่ขาย “คูตินโญ” pgslot,pgslot99,cowlitzflyanglers